Meer leesvoer

Handleidingen en basiswerken

Publicaties voor verenigingen en privépersonen:

Verder:

 • Cultureelerfgoedstandaardentoolbox (CEST-toolbox) De toolbox bevat richtlijnen, software en standaarden voor het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale en gedigitaliseerde erfgoedcollecties.
 • H. COPPENS, Laurent HONNORE en Eddy PUT, Richtlijnen voor de inhoud en vormgeving van een archiefinventaris. Miscellanea Archivistica Manuale 66. Brussel, 2014.
 • Archiefbeheer in de praktijk. Alphen aan den Rijn, 1986.
  Dit losbladig vademecum, dat voortdurend actueel wordt gehouden, gaat op diepgaande wijze in op alle aspecten van beheer, bewaring en ontsluiting van archief. Hoewel sterk op de situatie van de overheidsarchieven in Nederland afgestemd, bevat het ook basisinformatie over archiefverwerking in het algemeen.
 • H. COPPENS, Archiefterminologie. Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief. Miscellanea Archivistica Manuale 5. Brussel, 1990.
 • Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen. Stichting Archiefpublicaties 118, ‘s-Gravenhage, 2003.
 • I. ADRIAENSSENS, Introductie tot erfgoedzorg en archieven. Verslagboek van het jaarthema. Brussel, VCM, 2001.
 • P. ANDRIES, Fotoconservatie syllabus. Antwerpen, Vlaamse Museumvereniging, 1999.
 • Handleiding architectuurarchieven: inventarisatie. Uitgave van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven / Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen, 2004.
 • A. HENDRICK, M. STESSEL, M. HANNOTTE, Archives et documentation. Guide à l'usage des associations et particuliers. Brussel, Editions Vie Ouvrière, 1993.
 • F. TIMMERHUIS, Handboek Document Management. Rijswijk, 2001.
 • I. VAN DRIESSCHE, 'Archiefbewaring door culturele verenigingen' in: Archiefinitiatief, nr. 1, Brussel, VUBPress, 1991, p. 105-120.
 • I. SCHOUPS, Wie klasseert, die vindt. Hedendaags document- en archiefbeheer in besturen en organisaties, Brussel, Politea.

Selectieproblematiek

 • P. DROSSENS, Archief gewogen. Een onderzoek naar de theorie en praktijk van waardering en selectie (Miscellanea archivistica. Studia; 197), Brussel, 2011.
 • Archiefselectie in Vlaanderen: de proef op de som? Huldeboek aangeboden aan Griet Maréchal door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. Archiefkunde 6, Antwerpen, 2003.

Digitaal archief beheren

Digitalisering

Conservering en restauratie

Links

Unesco Archives Portal

"An international gateway to information for archivists and archives users."
De gezaghebbende internationale portaalsite voor archiefinstellingen, archiefcollecties en archiefwetenschappelijk onderzoek.

FARO - Steunpunt voor de Erfgoedsector

Op 1 januari 2008 werden beide erfgoedsteunpunten Culturele Biografie Vlaanderen (CBV) en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) gefusioneerd in het ééngemaakte steunpunt 'FARO' Het doel is te komen tot een stevig en performant steunpunt voor de hele culturele erfgoedsector.
De vzw ondersteunt en coördineert de werking van de erfgoedcellen die de convenants uitvoeren. Daarnaast adviseert het steunpunt ook andere organisaties en initiatieven die een integrale benadering van het cultureel erfgoed nastreven.
Het steunpunt stimuleert, in samenwerking met anderen steunpunten en organisaties, de ontwikkeling van visie en praktijk met betrekking tot de integrale benadering van het cultureel erfgoed.
Als organisatie tussen het veld en het beleid speelt FARO een detecterende en informerende rol. Tegelijkertijd vervult het steunpunt een coördinerende rol tussen verschillende andere landelijke steunpunten.

Platform Archivering en Conservering van Kunstcreaties op Elektronische en Digitale Dragers (PACKED vzw)

PACKED genereert, verzamelt en verspreidt kennis met betrekking tot het beheer en behoud van mediakunst. Hoe kunnen we dit kunsterfgoed veilig stellen voor toekomstige generaties? Hoe wordt dit praktisch aangepakt en wat is de rol van de kunstenaar? Bestaan er internationale technische standaarden en juridische richtlijnen? PACKED tracht deze vragen te beantwoorden en richt zich daartoe op de verschillende stappen in het bewaringsproces van mediakunst. Deze kunstvormen, variabel, hybride en efemeer van aard, zijn in hoge mate afhankelijk van - een vaak tijdsgebonden - technologie. De conserveringspraktijk vraagt dan ook in vele gevallen praktische kennis van apparatuur, naast deontologische afwegingen over wat eigenlijk bewaard dient te blijven of hoe de intentie, context en ervaring van een werk geregistreerd en blijvend geïnterpreteerd kunnen worden. PACKED participeert in enkele (inter)nationale onderzoekprojecten en deelt zijn kennis op actieve manier door het organiseren van publieksmomenten.

Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

Opgericht in 1921, koppelt VVBAD een lange traditie aan een dynamische werking. De VVBAD wil bibliotheken, archieven en documentatiecentra en de beroepsbeoefenaren die er werken, ondersteunen zodat zij op de hoogst mogelijke professionele wijze hun diensten ter beschikking kunnen stellen van de samenleving, van hun opdrachtgevers en van hun gebruikers. De VVBAD streeft dit na door te functioneren als ontmoetingsplaats en overlegcentrum van en voor informatieprofessionals.

Opleiding Master na Master Archivistiek: Erfgoedbeheer en Hedendaags Documentbeheer

De interuniversitaire archiefopleiding is een samenwerking tussen VUB, KUL, RUG en UAntwerpen. De opleiding bestaat uit verplichte vakken, keuzevakken, een stage en een verhandeling. De verplichte vakken worden in Brussel gedoceerd. Keuzevakken kunnen gekozen worden aan alle deelnemende universiteiten. De opleiding kan voltijds (in 1 jaar) of deeltijds (in 2 jaar) gevolgd worden.

Digitale Archivering in Vlaamse Instellingen en Diensten (DAVID)

DAVID, het eerste onderzoeksproject over digitale duurzaamheid bij overheden in Vlaanderen, was een project van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van het Max Wildiersfonds en verliep in een samenwerkingsverband tussen het stadsarchief Antwerpen en het Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica van de K.U.Leuven. Het doel van dit project was het samenstellen van een vademecum over digitaal archiveren. Het vier jaar durende project liep tot eind december 2003. De site wordt verder onderhouden door het stadsarchief Antwerpen.