Privacy statement

Archiefbank Vlaanderen conformeert zich vanzelfsprekend aan de bestaande wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name vooral de bepalingen van het Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Verder is ook de Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken van toepassing. Aangezien in de Archiefbank niet-anonieme en niet-gecodeerde persoonsgegevens van nog levende personen worden opgenomen, zal de databank worden aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en zal er een vrijstelling van meldingsplicht worden aangevraagd. Vooraleer materiaal in de Archiefdatabank wordt vrijgegeven voor publiek, wordt steeds overleg gepleegd met de participant.